Kuntavaalit 2021

Tämän kevään kuntavaaleissa Turkuun valitaan ensimmäinen pormestari, jonka johdolla aletaan koota pormestariohjelmaa, jossa määritellään Turun suuntaviivat. Olen vihreiden pormestariehdokas ja valtavan motivoitunut pormestarin tehtävästä. Haluaisin olla luomassa kaupunkia, jossa kaikenikäiset voivat elää hyvää elämää. Kaupungeilla on tärkeä rooli siinä, että torjumme ylisukupolvista köyhyyttä ja rakennamme yhdenvertaista huomista koulujen, päiväkotien ja matalan kynnyksen perhepalvelujen avulla. Kaupungeilla on myös olennainen rooli maailmanlaajuisten haasteiden ratkomisessa: pandemioiden leviäminen ja ilmastopäästöt hillitään kaupungeissa. Edelläkävijäkaupungit menestyvät ja minä haluan, että Turku on edelläkävijä, sillä menestyvässä kaupungissa ihmiset voivat paremmin.

Vihreiden pormestariohjelmatavoitteet tulevat yhteisesti hyväksymästämme vaaliohjelmasta Huomenna Turku on vihreä.

Seuraavassa on minun 10 nostoani ohjelmasta:

Pyöräteitä ja lähimetsiä – Turun ilmastotavoitteista totta

1. Meidän on tehtävä seuraavalla vaalikaudella isoja toimenpiteitä, jotta Turku pääsee tavoitteeseensa olla hiilineutraali vuonna 2029. Turussa tehdään kestävän liikkumisen ohjelma, johon sisältyy toimenpiteet kehittää joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelyä niin, että niistä tulee entistä houkuttelevampia liikkumismuotoja. Tämä merkitsee raitiotietä, runkobussijärjestelmää sekä keskustan pyörätieverkoston ja kävelykatualueiden kehittämistä.

2. Samalla kun hillitsemme ilmastonmuutosta, suojelemme luontoa ja teemme Turusta viihtyisän, merellisen ja vehreän kaupungin kaikille asukkaille. Lähiluontoa, luonnon monimuotoisuutta ja eläinten viherkäytäviä vaalitaan Turussa kaavoituksessa, rakentamisessa ja monipuolisella viherrakentamisella ja puhtaasta merestä ja merenrantojen saavutettavuudesta huolehditaan.

Torjumme köyhyyttä ja edistämme hyvinvointia

3. Turussa lisätään matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja ja varhaista tukea sitä tarvitseville lapsiperheille. Näin autetaan ihmisiä ajoissa, jolloin tarve raskaampiin palveluihin vähenee. Ennaltaehkäisy säästää sekä inhimillisesti että taloudellisesti. Erityisesti keskitytään paljon erilaisia palveluja tarvitseviin kaupunkilaisiin, kuten erityislasten perheisiin, ikäihmisiin tai päihde- ja mielenterveysongelmien kanssa eläviin luomalla heille toimiva palveluohjausmalli siten, ettei ketään näännytetä useamman luukun taistelulla ja pitkällä odottamisella. Tämä otetaan kärkitavoitteeksi myös sote-uudistuksen toteutuksessa.

4. Yksinäisyyden torjunta asetetaan keskeiseksi turkulaisten hyvinvointia parantavaksi tavoitteeksi, jota toteutetaan yhteistyössä järjestöjen kanssa. Järjestöt ja kansalaisyhteiskunta otetaan tiiviimmin yhteistyökumppaneiksi kaupungin kanssa kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi muutenkin, sillä niillä on asiantuntemusta ja ne toimivat ruohonjuuritasolla kaupunkilaisten kanssa.

5. Poistetaan Turusta asunnottomuus rakentamalla riittävästi erilaisiin tarpeisiin vastaavia tukiasuntoja, asettamalla kodin saamisen takuuaika nuorille asunnottomille, takaamalla riittävä, vähintään 300 kohtuuhintaisen asunnon tuotanto ja huolehtimalla asunnottomien kokonaisvaltaisista, yksilöllisistä palvelutarpeista.

Huominen rakennetaan maailman parhaissa kouluissa

6. Turkulaiset lapset ja nuoret saavat laadukasta opetusta varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Tästä huolehditaan opetuksen riittävillä resursseilla, jotta ryhmäkoot pystytään pitämään kohtuullisina, opetusolosuhteet hyvinä ja opiskelumahdollisuudet sujuvina.

7. Lasten ja nuorten tarpeet huomioidaan kokonaisuutena. Koulut ja päiväkodit ovat tiiviisti mukana lasten ja perheiden arjessa, joten ne toimivat yhteistyössä lastensuojelun ja muiden perhepalvelujen kanssa. Positiivinen syrjintä huomioidaan koulujen rahoituksessa ja koulujen ja päiväkotien henkilökuntaa koulutetaan kohtaamaan lasten erilaisia tarpeita ja ehkäisemään kiusaamista. Kouluissa on saatavilla riittävästi tukipalveluja.

Kaupunkilaisten kaupunki – kestävä Turku on asukkaidensa näköinen eikä jätä velkoja tuleville sukupolville

8. Turku on asukkaidensa näköinen ja kaupunkilaiset osallistuvat päätöksentekoon myös vaalien välillä mm. osallistavan budjetoinnin, lähiöiden asukaslähtöisen kehittämisen, kansalaispaneelien, asiakasraatien, kuulemisten ja avoimen ja selkeän viestinnän avulla. Pormestarien työhön kuuluu asukkaiden kuuleminen.

9. Kaupunkikulttuuri on Turussa elinvoimaista ja tekee kaupungista kaikille viihtyisän. Turku on kulttuurikaupunki ja sitä tekevät joka päivä todeksi pienet ja suuret kulttuuritoimijat, joiden toimintaedellytyksistä huolehditaan, sillä se lisää hyvinvointiamme. Kaupunkikulttuurista nautitaan niin Aurajoen rannoilla kuin konserttisaleissa. Kulttuurin merkitys Turussa tunnistetaan ja tunnustetaan.

10. Turussa velat eivät jää lastemme maksettaviksi. Kestävästä taloudesta huolehditaan panostamalla ennaltaehkäisyyn, mikä säästää kalliimpien palvelujen tarvetta, elvyttämällä kestäviä investointeja tehden, määrittelemällä sopimuksiin tarkka budjettikehys, neuvottelemalla valtion kanssa isojen kasvuinvestointien rahoituksesta ja tekemällä rakenteellisia uudistuksia, jotka hillitsevät päivittäisten menojen kasvua.